Strona główna | Porady eksperta normy i przepisy
‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››

Rozstrzyganie sporów na podstawie warunków kontraktowych FIDIC

Branża
W ostatnich latach niezwykle popularne w realizacji większych inwestycji budowanych w Polsce stały się warunki kontraktowe FIDIC, które w chwili obecnej znajdują zastosowanie w dużej części inwestycji budowlanych. Warunki kontraktowe FIDIC zostały jednak przygotowane na potrzeby realizacji inwestycji budo...

Zakładanie spółki z o.o. przez Internet

Branża
Przedsiębiorcy chcący zminimalizować ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą coraz częściej decydują się na jej prowadzenie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odsetki w transakcjach handlowych

Branża
Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z ryzykiem nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych przez swoich kontrahentów. Polskie prawo przyznaje wierzycielowi wiele instrumentów mających na celu rekompensowanie potencjalnych szkód z tego tytułu, a więc również mobilizowanie kontrahent...

Różnica pomiędzy opóźnieniem a zwłoką w wykonaniu zobowiązania

Branża
Przy zawieraniu umów niejednokrotnie stykamy się z pojęciami zwłoki oraz opóźnienia w wykonaniu zobowiązania. Pojęcia te w języku potocznym są synonimami, jednak w języku prawniczym, który jest wykorzystywany do konstruowania umów, pojęcia te istotnie się od siebie różnią. Wobec te...

Prawo restrukturyzacyjne

Branża
Statystyki wskazują, że w Polsce zwiększa się liczba postępowań upadłościowych obejmujących likwidację majątku dłużnika. Wierzycielom jednak coraz trudniej uzyskać zaspokojenie z masy upadłości dłużnika. Notuje się także wysoki współczynnik oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości z uwagi na ...

Rękojmia za wady przy umowie o roboty budowlane

Branża
W trakcie wykonywania robót budowlanych przedmiot umowy może zostać wykonany w sposób wadliwy. Błędy projektowe czy usterki takie jak nieszczelność dachu to jedne z wielu problemów, z którymi niejednokrotnie musi zmierzyć się zarówno inwestor, jak i wykonawca robót budowlanych. W...

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Branża
W niniejszym artykule zostanie omówiona odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przewiduje odpowiedzialność osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. Odpowiedzialność taka obejmuje odpow...

Prawo zamówień publicznych. Prawa i obowiązki wykonawców - analiza wybranych kwestii

Branża
Nowelizacja prawa zamówień publicznych dokonana ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1473) wprowadziła szereg obowiązków i nieco uprawnień wykonawców robót budowlanych, które zmieniły w szerokim zakresie proces zawi...

Zmiany w prawie budowlanym - skorzystają inwestorzy indywidualni i przedsiębiorcy

Branża
Dnia 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym, znosząca wymóg uzyskania pozwoleń na budowę określonych obiektów, w tym domów jednorodzinnych. Krótszy czas oczekiwania na decyzję i mniej obowiązkowych zaświadczeń to korzystne zmiany dla inwestorów i szansa na poprawę k...

Zabezpieczenie ryzyka w umowach

Branża
Na świecie coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw nabiera strategia compliance, czyli strategia wykrywania i minimalizowania możliwości powstania nieprawidłowości i zarządzanie ryzykiem. Jednym ze sposobów „bycia mądrym przed szkodą” jest przewidzenie i zabezpieczen...

‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››