Strona główna | Porady eksperta normy i przepisy
‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››

"Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem". XII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia...

Branża
XII Sympozjum PSMB „Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem” odbyło się w malowniczym Łagowie Lubuskim od 12 do 14 września 2013 r. Jego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa. Podczas obrad wielokrotnie sięgano pamięcią do lat ubie...

Służebność przesyłu - kluczowe zagadnienia

Branża
Rozwój sieci przesyłowych spowodował konieczność dostosowania przepisów prawa rzeczowego do stosunków prawnych pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami – właścicielami sieci lokowanych na gruncie prywatnym. Warto pamiętać, że w zamian za udostępnienie nieruchomości w celu ul...

Spotkanie poświęcone omówieniu zmian w programie dopłat do kolektorów słonecznych

Przegląd
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na spotkanie poświęcone omówieniu wszystkich wprowadzonych zmian w programie priorytetowym "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty...

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane jako forma zabezpieczenia wykonawców oraz podwykonawców w procesie budowlanym

Branża
Opóźnienia w zapłacie są dużym problemem, z którym muszą borykać się wykonawcy robót budowlanych, w sytuacjach kiedy inwestorzy zwlekają z uregulowaniem należnego im wynagrodzenia. Od 16 kwietnia 2010 roku wykonawcy robót budowlanych mają do dyspozycji przepisy kodeksu cywilnego o ...

Odpowiedzialność solidarna konsorcjantów

Branża
Powszechnym zjawiskiem na rynku budowlanym jest realizowanie – przede wszystkim dużych – inwestycji budowlanych przez wykonawców funkcjonujących jako konsorcjum, w ramach którego co najmniej dwa podmioty zawierają umowę z inwestorem w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego określonego w umo...

Dofinansowanie na kolektory słoneczne wciąż w zasięgu ręki

Branża
Polska jest jednym z europejskich liderów w liczbie instalowanych kolektorów słonecznych. Ten niewątpliwy sukces możliwy jest dzięki 45% dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferowanemu osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. Co istotne, uzyskanie dopłaty ułatwiają...

Warunki zabudowy a zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Branża
W sytuacji, gdy dla określonego terenu inwestycyjnego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wystąpienie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunki zabudowy. Inwestorzy często spotykają się z odmową wydania przedmiotowej decyzji – pr...

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Technika
Po 1989 r. nastąpił gwałtowny transfer i rozwój nieobecnych wcześniej w Polsce technologii. Nie towarzyszył temu adekwatny wzrost wiedzy i świadomości, nie nadążały kompetencje i przepisy. Ostatnie lata i zdarzające się coraz częściej pożary dużych obiektów, wzniesionych w ostatnim 15-leciu wskazują ...

Dotacje na usuwanie azbestowych pokryć dachowych

Branża
Już 84 tysiące ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu zniknęło z dachów polskich domów. To efekty realizowanego od trzech lat programu Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt ogólnopolskiej akcji wyniósł ponad 45 milionów złotych.

Zakupy przez Internet. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Branża
Sprzedaż internetowa jest dogodnym sposobem nabywania dóbr po często okazyjnych cenach. Zdarza się jednak, że kupujący obawiają się zawierać transakcje za pośrednictwem Internetu z uwagi na fakt, że nie są w stanie zapoznać się w sposób bezpośredni z przedmiotem transakcji. Należy j...

‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››