Strona główna | BranżaFakro szkoli przyszłych fachowców

Fakro szkoli przyszłych fachowców

Inicjatywa podjęcia współpracy ze szkołami i uczelniami wyszła w 1999 roku od Zarządu firmy Fakro, który dostrzegł na rynku brak wykwalifikowa­nych dekarzy. Edukacja zawodowa w Polsce w zawo­dzie dekarza nie spełnia niestety oczekiwań i potrzeb pracodawców. W naszej ocenie również współczesne podręczniki przedmiotów zawodowych nie nadążają za rozwojem technologicznym w branży budowlanej. Dlatego też od wielu lat współpracujemy z uczelniami i szkołami, aby wesprzeć przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy – do bycia atrakcyjnymi kan­dydatami dla firm wykonawczych w sektorze budowla­nym. Cel ten można osiągnąć dzięki praktycznej nauce zawo­du oraz dzięki odpowiedniemu przygotowaniu teore­tycznemu, zgodnemu ze współczesnymi trendami i wy­maganiami pracodawców.
W wydarzeniach edukacyjnych podej­mowanych przez Fakro uczestniczą uczniowie średnich szkół budowlanych, nauczyciele praktycznej i teoretycznej nauki zawodu oraz studenci uczelni technicznych z kierunków budownic­two i architektura.

Fakro współpracuje z tymi placówkami edukacyjnymi, które chcą zapoznawać z nowoczesnymi technologiami oraz podnosić kwalifikacje zarówno uczniów, studentów, jak i pedagogów.
Z niektórymi z nich Fakro ma podpisa­ne umowy o współpracy.


Ponadto Fakro wspiera aktywnie wiele innych działań prowadzonych na rzecz poprawy edukacji i promocji wiedzy o nowoczesnych materiałach budowla­nych. Od kilku lat jest jednym ze strate­gicznych sponsorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edu­kacji Budowlanej, jak również Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Prze­mysłowo–Handlowej Budownictwa.

Oferta edukacyjna
W ofercie edukacyjnej Fakro znajdują się programy szkoleniowe przeznaczo­ne dla uczniów, nauczycieli oraz studen­tów. Szkolenia te odbywają się zarówno w szkołach, na uczelniach, jak i w siedzi­bie firmy w Nowym Sączu.


Szkolenia w placówkach edukacyjnych eksperci firmy przeprowadzają w opar­ciu o trzy moduły, możliwe do połącze­nia w tym samym terminie:
  • szkolenie teoretyczne, polegające na prezentacji multimedialnej doty­czącej budowy, zalet i zastosowania produktów firmy,
  • szkolenie praktyczne, polegające na pokazie montażu okien dachowych Fakro oraz na samodzielnym ćwicze­niu montażu przez uczestników,
  • prezentacja związanej z Fakro Fundacji „Pomyśl o przyszłości”, poświęcona zagadnieniom od­noszącym się do obywatelskiej edukacji ekonomicznej oraz bu­dowaniu kapitału społecznego w Polsce.
Zajęcia szkoleniowe realizowane w nowosądeckiej sie­dzibie firmy różnią się w zależności od uczestników. Szkolenie dla uczniów i studentów obejmuje prezentację profilu działalności firmy oraz zwiedzanie zakładu produkcyjnego, dające jednocześnie możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w produkcji okien dachowych. Podczas spotkania młodzi ludzie mogą również obejrzeć jedyną w branży budowlanej prezentację stereoskopową (3D) dotyczącą pro­duktów firmy. Z kolei dla nauczycieli przewidziane jest szkolenie z zakre­su praktycznej i teoretycznej na­uki zawodu – jednodniowe lub w postaci kilkudniowych staży. W obszarze technicznym prowa­dzone są zajęcia z montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików, schodów strychowych, systemów sterowania elektrycznego, systemu solarnego oraz dodatków do okien dachowych. A wszystko to z wyko­rzystaniem najnowocześniejszych technologii produkcyjnych.


Uzupełnieniem szkoleń jest panel dyskusyjny, poświęcony świadomości ekonomicznej. Brak znajomości pod­staw ekonomii sprawia, że przeciętny obywatel nie potrafi korzystać z szans, jakie stwarza gospodarka wolnorynko­wa, bowiem nie rozumie jej mechani­zmów i uważa, że za wszystko odpo­wiedzialne jest państwo. Dlatego też celem Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” jest edukacja ekonomiczna każdego obywatela połączona z budowaniem kapitału społecznego w naszym kraju. Od kilku lat Fakro duży nacisk kła­dzie na patronackie klasy kształcące w zawodzie dekarza.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi z faktu, że Oskar Sworek, tegoroczny absolwent klasy III Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu, której patronuje firma Fakro, odniósł ogromny sukces, zostając Mi­strzem Polski Młodych Dekarzy. Oskar będzie reprezentować Polskę pod­czas tegorocznych Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy, które odbędą się w dniach od 26 do 29 października w Warszawie.


Dekarz to ciekawy zawód, który wy­maga myślenia, pozwala podejmować samodzielne wyzwania. Nie jest zawo­dem monotonnym, bo każdy dach jest inny. Dodatkową zachętą był również fakt, że klasa ta była objęta patronatem firmy Fakro – światowego wicelidera w branży okien dachowych. Patronat tak poważnej i uznanej na arenie międzynaro­dowej firmy stwarzał mi możliwości profe­sjonalnego kształcenia, a także umożliwiał dostęp do najnowocześniejszych technolo­gii w branży budowlanej. Jestem zadowo­lony z wybranej ścieżki zawodowej, a bliskość Fakro pozwoliła mi na zgłębie­nie innowacyjnych rozwiązań i trendów w budownictwie – z satysfakcją komen­tuje Oskar Sworek. Inicjatywa jest także entuzjastycznie komentowana przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu, Arkadiusza Dratwę: Wiemy, że dobra przyszłość naszych absolwentów, to dobrze płatna pra­ca. Dlatego nasza szkoła współpracuje z wieloma firmami z branży budowlanej i mechanicznej, które zapewniają praktyki zawodowe i oferują miejsca pracy dla na­szej młodzieży. Nasi uczniowie uczestniczą w konfe­rencjach, wykładach i spotkaniach z fachowcami z branży, poznają w prak­tyce najnowsze technologie stosowane na rynku poprzez różne kursy, szkolenia i pokazy.

Uważam, iż wzorcowym przykładem współpracy szkół budowlanych z firma­mi jest wieloletnia współpraca naszej szkoły z firmą Fakro. Profesjonalizm, jakim wykazuje się Fakro, sprzy­ja dobrym warunkom do kształcenia przyszłych dekarzy. Szkolenia, pomoce dydaktyczne, wizyty w głównej siedzi­bie firmy w Nowym Sączu to tylko nie­które z wielu możliwości, które Fakro oferuje naszym uczniom. Motywację uczniów do kształcenia wzmacnia fakt, że ich patronem jest tak poważna i ceniona firma na polskim i światowym rynku okien dachowych. Jestem przeko­nany, że właśnie taką metodą będziemy mogli bardzo szybko odbudować szkolnictwo zawodowe w Polsce i kształcić dobrych fachowców, których niestety coraz bardziej brakuje na polskim rynku pracy.

Od kilku lat obserwujemy w Polsce powrót do kształcenia zawodowego. Ważne jest, aby edukacja była silnie zin­tegrowana z rynkiem pracy. Program kształcenia zawodowego powinien być dopasowany do jego wymogów. Absol­went posiadający wiedzę, doświadcze­nie i umiejętności, których potrzebuje potencjalny pracodawca, staje się bardziej atrakcyjny na rynku pracy, zwiększając tym samym prawdopodo­bieństwo otrzymania satysfakcjonującej oferty zatrudnienia w wyuczonym zawo­dzie. Kontakt edukacji z rynkiem pracy, to klucz do sukcesu. Zaangażowanie się Fakro w taki model kształcenia umoż­liwia młodym ludziom poznawanie specyfiki zawodu od praktycznej strony z uwzględnieniem najnowocześniej­szych technologii.


Fakro

Źródło: Dachy, nr 9 (201) 2016

CZYTAJ WIĘCEJ

Honorowe Odznaki SITPMB dla R. Florka i J. Komurkiewicza z firmy Fakro
Fakro partnerem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości z FakroDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się